TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Tạo Dịch vụ mới
Mục Dịch vụ trong LadiSales là nơi bạn tạo mới và quản lý trang thanh toán cho các dịch vụ mà mình kinh doanh.
Để tạo trang Thanh toán cho một dịch vụ mới, tại trang Dịch vụ, click nút Tạo dịch vụ mới:
Sau khi pop-up Tạo dịch vụ mới hiện ra, lần lượt thiết lập Thông tin dịch vụ, Gói dịch vụ, Trang thanh toán cho dịch vụ theo hướng dẫn sau:
Copy link