TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Bước 3: Upsell
Trong trường hợp bạn có các Sản phẩm/Dịch vụ/Sự kiện muốn bán kèm với Dịch vụ bạn đang tạo, bạn có thể tạo thêm mục Upsell
Bạn bấm Tìm kiếm sản phẩm để tìm kiếm tên của Sản phẩm/Dịch vụ/Sự kiện mà bạn muốn bán kèm
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm Tên và giá bán
Sau đó bấm LƯU để hoàn thiện thao tác và cập nhật lên phần Dịch vụ vừa tạo
Ví dụ về sản phẩm upsell
Lưu ý : thứ tự hiển thị trong danh sách Up-sell là thứ tụ hiển thị ở link checkout, không thay đổi được thứ tự
Copy link