TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Tạo Sản phẩm mới
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn tạo mới trang Thanh toán cho một sản phẩm vật lý.
Để tạo trang Thanh toán cho sản phẩm mới, tại trang Sản phẩm > Danh sách, click nút Tạo sản phẩm mới.
Sau khi pop-up Tạo sản phẩm mới hiện ra, lần lượt thiết lập Thông tin chung, Biến thể, Sản phẩm Upsell, và Trang thanh toán cho sản phẩm theo hướng dẫn sau:
Copy link