TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Tìm kiếm Sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm tại Thanh Tìm kiếm

Để tìm kiếm một sản phẩm nhất định, nhập tên sản phẩm vào Thanh Tìm kiếm và nhấn Enter.

Tìm kiếm sản phẩm bằng Bộ lọc Tag

Để tìm kiếm tất cả sản phẩm được gắn chung tag, click nút Lọc nâng cao, nhập tags, enter, và click Áp dụng.
Tìm kiếm tất cả sản phẩm được gắn tag treem