Xem Danh sách Đăng ký tham gia
Để xem danh sách người đăng ký tham gia sự kiện, click vào biểu tượng
cạnh tên sự kiện, rồi click Sửa.
Sau khi pop-up Sửa sự kiện hiện ra, click vào tab Danh sách người tham gia:
Lưu ý: Nếu một khách hàng đặt nhiều vé, danh sách người tham gia sẽ chỉ hiển thị tên, email, và số điện thoại của khách hàng này một lần ở mã vé đầu tiên. Ví dụ trong ảnh dưới, có thể thấy khách hàng Jimmy đặt 4 vé, Phuong Linh đặt 2 vé, và Minh Hien đặt 2 vé.
Copy link