Báo cáo
Báo cáo là phần biểu đồ chi tiết về đơn hàng và doanh thu, giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh của mình.

Tổng quan về giao diện

Để truy cập vào phần Báo cáo, bạn hãy chọn Báo cáo tại thanh menu bên trái.
Phần giao diện được chia làm 3 phần chính:
  • Phần 1: Thanh công cụ lọc thời gian
  • Phần 2: Báo cáo đơn hàng
  • Phần 3: Báo cáo doanh thu

Báo cáo đơn hàng

Để xem chi tiết báo cáo đơn hàng, bạn ấn vào Chi tiết phía dưới Báo cáo đơn hàng
Giao diện sẽ được chia làm 3 phần chính:
  • Phần 1: Biểu đồ đơn hàng theo thời gian
  • Phần 2: Thanh công cụ lọc theo ngày, người tạo đơn hàng, nhân viên xử lý đơn hàng
  • Phần 3: Bảng biểu số liệu
Đặc biệt, báo cáo sẽ có 4 số liệu là tổng đơn hàng, đơn hàng thành công, đơn hàng chưa xử lý và đơn hàng thất bại, giúp doanh nghiệp nhìn được hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo doanh thu

Biểu đồ báo cáo doanh thu giúp doanh nghiệp nhìn được xu hướng tăng giảm của doanh thu trong 1 khoảng thời gian. Bạn chỉ cần điều chỉnh thời gian tại thanh công cụ lọc để có biểu đồ chính xác.