Các trang về điều khoản sử dụng và chính sách

Bạn có thể tạo nội dung , thông tin cho 3 trang : Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật, Chính sách hoàn tiền .

3 trang thông tin này sẽ hiển thị ở link trang checkout khi khách hàng vào đến mục Thanh toán

Trong trường hợp các trang thông tin là nội dung trắng tinh ( không có thông tin ) thì sẽ không hiển thị ở link trang checkout

Last updated