Webhook

Trong trường hợp bạn muốn tích hợp đưa thông tin từ nền tảng LadiSales sang 1 nền tảng khác thì có thể dùng sử dụng phần thông tin ở mục Webhook

Webhook là một tính năng cho phép LadiSales tự động thông báo và gửi dữ liệu thời gian thực đến hệ thống người dùng khi có một sự kiện nào đó phát sinh từ ladisales như thêm sửa xoá đơn hàng

Điền các thông tin ở mục Webhook để tích hợp thông tin

Last updated