Combo

Combo : giúp tạo các sản phẩm combo giúp tăng số lượng tiêu thụ và giá trị đơn hàng

Ví dụ bạn tạo 1 combo bao gồm sản phẩm A + sản phẩm B + sản phẩm C , thông thường giá của 3 sản phẩm cộng lại là 1 triệu, nhưng bạn có thể tạo thành 1 combo với giá trị là 800.000đ để thúc đẩy việc mua hàng

Thiết lập sản phẩm Combo

Lưu ý : Ở link trang Checkout, thì giá trị của Combo, chính là phần giá trị bạn thiết lập ở mục Biến thể, KHÔNG tính thêm giá trị của các sản phẩm ở mục Thành phần . Thành phần chỉ có có trừ tồn kho trong phần quản lý sản phẩm của đó ( trong trường hợp quản lý tồn kho )

Các kiểu hiển thị của Combo

Phần combo có 2 cách hiển thị giao diện ở link checkout

  1. Mặc định

2.Bundle

Ý nghĩa các trường thông tin ở mục sản phẩm , tham khảo tại đây

Last updated