Đánh dấu Spam

Cách 1 : Đánh dấu từng đơn hàng là Spam

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác hoặc dấu...bên phải phần đơn hàng, bấm Sửa

Bước 2: Đánh dấu Spam

  • Click Thao tác > Đánh dấu Spam.

Cách 2 : Đánh dấu 1 hoặc 1 loạt đơn hàng là Spam

Vào phần danh sách đơn hàng, tích chọn các đơn hàng bạn muốn đánh dấu spam, rồi chọn vào mục Thao tác >Đánh dấu Spam

Đơn hàng sau khi bị đánh dấu Spam sẽ được lưu ở mục Spam tại trang danh sách đơn hàng:

Last updated