TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Xác nhận thanh toán/ Hoàn kho

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác.

Bước 2: Xác nhận thanh toán hoặc Hoàn kho

Xác nhận thanh toán

Để xác nhận đơn hàng đã hoàn tất thanh toán, click vào Xác nhận.
Trong trường hợp đơn hàng là Tự tạo từ phần quản lý Đơn hàng, sẽ có phần popup hiển thị về việc Xác nhận thanh toán ,bạn lựa chọn gửi hay không gửi email thông báo đến khách hàng

Hoàn kho

Trong trường hợp đơn đặt hàng bị hủy khi chưa hoàn thành thanh toán, bạn cần click Hoàn kho để "trả lại" hàng về kho, cập nhật dữ liệu hàng tồn kho thực tế.
Sau khi pop-up Hoàn kho hiện lên, cập nhật số lượng sản phảm hoàn kho, tick vào ô trống Hoàn kho _ sản phẩm, rồi Lưu.