IP: Quản lý Spam & Blacklist

IP là phần quản lý Blacklist & Spam IP

Để truy cập IP, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt -> IP.

Định nghĩa blacklist & Spam IP

  • Blacklist: đơn hàng sẽ không đổ về hệ thống

  • Spam IP: đơn hàng sẽ đổ về thư mục Spam trong phần Đơn hàng

Thêm mới IP

Bấm vào mục Thêm mới IP, chọn mục Blacklist IP hoặc Spam IP để thiết lập thông tin

Last updated