Kích hoạt Auto Assign

Tính năng này sử dụng khi tài khoản của bạn có nhiều thành viên, và chia lần lượt đơn hàng cho các thành viên trong tài khoản theo 1 tỷ lệ nhất định

Để kích hoạt tính năng Auto Assign, bạn ấn vào nút Off để thay đổi chế độ

Kết quả: bật auto assign thành công

Phần tự động chia đơn sẽ có 2 phần : chia theo tỷ lệ phần trăm hoặc tùy biến nâng cao

Trong trường hợp chia theo cả Tùy biến nâng cao và Tỉ lệ phần trăm, thì đơn hàng sẽ được chia như sau :

  1. Những đơn hàng sẽ được ưu tiên chia theo điều kiện ở mục Tùy biến nâng cao

  2. Sau khi đã chia theo điều kiện ở mục Tùy biến nâng cao, những đơn hàng còn lại sẽ được chia tiếp theo các nội dung thiết lập ở mục Tỷ lệ phần trăm

Last updated