TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Danh sách Sản phẩm
Mục Danh sách sản phẩm là nơi tạo trang thanh toán cho sản phẩm mới, hiển thị, chỉnh sửa hoặc xóa các trang thanh toán đã tạo.
Để truy cập Danh sách Sản phẩm, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Sản phẩm > Danh sách.
Tại trang Danh sách sản phẩm, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:
Copy link