Cài đặt tài khoản- Video hướng dẫn cơ bản

Thiết lập toàn bộ các thông tin trong tài khoản Ladisales của bạn : thông tin chung store, cấu hình thanh toán, cấu hình vận chuyển, thành viên trong tài khoản...

Bạn có thể theo dõi hướng dẫn cơ bản về phần cài đặt ở video dưới đây :

Last updated