Quản lý Kho

Phần quản lý Kho giúp bạn thiết lập nhanh chóng phần tồn kho cho các sản phẩm eCommerce và F&B

Cập nhật số lượng bằng nút Thêm : hiện tại số lượng tồn kho đang là A, bạn thiết lập Thêm 10 rồi bấm Lưu, thì số lượng tồn kho sẽ được cập nhật thành A+10

Cập nhật số lượng bằng nút Đặt : hiện tại số lượng tồn kho đang là A, bạn thiết lập Đặt 10 rồi bấm Lưu, thì sẽ số lượng tồn kho sẽ cập nhật thành 10

Có 2 phương án thiết lập tồn kho, nên bạn cân nhắc phương án phù hợp với nhu cầu thiết lập của mình để sử dụng

Trường hợp bạn muốn cập nhật tồn kho thay đổi cho 1 loạt sản phẩm, thì bạn tích chọn các sản phẩm và bấm Cập nhật tồn kho

Last updated