Comment on page

Đồng bộ thông tin khách hàng từ LadiSales về LadiFlow

Để đồng bộ thông tin khách hàng đặt hàng từ LadiSales về LadiFlow và kích hoạt được các Trigger LadiSales của LadiFlow, bạn cần tích hợp thông tin vào mục Webhook của LadiSales
Tại tài khoản https://app.ladisales.com, truy cập mục Cài đặt- Webhook
Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong mục Webhook
Tên lưu trữ : tên bạn ghi nhớ cho cấu hình webhook này
API URL : https://api.service.ladiflow.com/1.0/webhook/ladisales , bạn điền API URL này cho phần đồng bộ
API Request Header : bạn sử dụng cấu trúc như mẫu sau :
{"Api-Key": "điền thông tin API key bạn lấy trong tài khoản ladiflow "}
Truy cập vào tài khoản https://app.ladiflow.com ,mục Cài đặt- tích hợp API, để lấy API Ladiflow
Sau khi đồng bộ thông tin từ LadiSale về LadiFlow, bạn có thể lấy thông tin các trường thông tin trên mục đơn hàng, khách hàng, để cho vào nội dung email/ tin nhắn trong Trigger của Ladiflow, chi tiết các trường thông tin tại đây http://ldp.to/truong_thong_tin_dong_bo_ladiflow