Thông tin cửa hàng

Các nội dung ở mục Thông tin cửa hàng, sẽ có thể hiển thị được trên link trang checkout : Tên cửa hàng, Địa chỉ , Mô tả , Banner , Favicon

Tại phần Thông tin cửa hàng, bạn có thể cài đặt những trường thông tin sau:

Phần hình ảnh lần lượt từ trái sang phải :

  1. Logo của cửa hàng : hiển thị trong email thông tin gửi cho khách hàng

  2. Favicon : logo hiển thị ở trên link checkout

  3. Banner : hiển thị ở trên nội dung trang checkout

Sau khi hoàn thành cài đặt, ấn Lưu để lưu thông tin cửa hàng

Last updated