Hủy đơn hàng

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác hoặc dấu...bên phải phần đơn hàng, bấm Sửa

Bước 2: Huỷ Đơn

Trường hợp 1 : Đơn hàng chưa xác nhận Giao hàng

  • Click Thao tác > Huỷ.

Trường hợp 2: Đơn hàng đã được xác nhận Giao hàng với đơn vị vận chuyển

Đơn hàng gửi thông tin sang đơn vị vận chuyển, bạn cần Hủy giao hàng ở mục Phiếu giao hàng , rồi mới bấm được phần Hủy đơn hàng ở mục Thao tác ( góc trên bên phải phần thông tin đơn hàng)

Bước 1 : Chọn vào mục Phiếu giao hàng, dấu ... chọn Hủy

Bước 2: vào mục Thao tác > chọn Hủy đơn

Bước 3: Chọn lý do hủy đơn

  • Chọn lý do huỷ đơn hàng, và click Lưu.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ có thể huỷ những đơn hàng chưa phát sinh hoặc đã huỷ phiếu giao hàng.

  • Sau khi đã huỷ, đơn hàng sẽ không thể khôi phục lại được nữa.

  • Sau khi huỷ, mã đơn hàng sẽ bị gạch ngang tại trang danh sách đơn hàng:

Last updated