Tỉ lệ phần trăm

Số đơn hàng sẽ tự động chia cho nhân viên theo tỉ lệ phần trăm.

Chia đều cho toàn bộ nhân viên

  • Bước 1: Chọn Chia đều cho toàn bộ nhân viên

  • Bước 2: Ấn Lưu thay đổi

Chia theo tỉ lệ phần trăm từng nhân viên

  • Bước 1: Chọn Chia theo tỉ lệ phần trăm từng nhân viên

  • Bước 2: Điền thông tin Họ tên, EmailTỉ lệ % (Tỉ lệ chia đơn hàng)

  • Bước 3: Ấn Lưu thay đổi

Last updated