Báo cáo

Truy cập tài khoản app.ladisales.com, mục Báo cáo để xem các thông tin báo cáo về các đơn hàng, doanh thu trong tài khoản ladisales của bạn

  1. Báo cáo đơn hàng

  2. Báo cáo doanh thu

  3. Doanh thu theo nhân viên

  4. Doanh thu theo UTM

  5. Doanh thu theo nguồn

  6. Top sản phẩm bán chạy L

Lưu ý phần thông tin báo cáo liên quan đến thành công/ thất bại, sẽ được ghi nhận cho ngày xử lý đơn hàng , không phải ngày tạo đơn hàng

Ví dụ đơn hàng tạo ngày mồng 10, nhưng ngày 11 mới xác nhận thanh toán thì sẽ ghi nhận doanh thu cho ngày 11

Last updated