Đánh dấu Spam

Cách 1 : Tích chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng là Spam

Tick chọn những đơn hàng muốn đánh dấu spam > click Thao tác > Đánh dấu spam.

Cách 2: Đánh dấu từng đơn hàng là Spam

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác hoặc dấu...bên phải phần đơn hàng, bấm Sửa

Bước 2: Đánh dấu Spam

  • Click Thao tác > Đánh dấu Spam.

Đơn hàng bị đánh dấu sẽ được chuyển về mục Spam.

Last updated