Tùy biến nâng cao

Đơn hàng sẽ được chia theo các điều kiện nhất định mà bạn thiết lập

  1. Điều kiện khác : trong trường hợp muốn thiết lập chia đơn đến nhân viên cụ thể, bạn có thể chọn nhân viên đó trong mục Điều kiện khác

  • Mặc định (không chia): Không chia đơn hàng cho nhân viên

  • Bao gồm các nhân viên: Chia đơn hàng cho các nhân viên được chọn

  • Không bao gồm các nhân viên: Không chia đơn hàng cho các nhân viên được chọn

2. Thêm nhóm điều kiện : bạn có thể thiết lập thêm các điều kiện chia đơn liên quan đến sản phẩm, nhân viên, UTM hoặc Tag sản phẩm

Last updated