Lọc, Tìm kiếm Khách hàng

Tìm kiếm khách hàng

Tại thanh tìm kiếm, đang cho phép bạn tìm kiếm theo các thông tin : tên, email hoặc số điện thoại của khách hàng

Ví dụ bạn điền khách hàng cần tìm theo họ tên khách hàng

Lọc khách hàng

Để tìm kiếm nhóm khách hàng, bạn chọn Thêm điều kiện lọc -> Tag

Để tạo tag, bạn có thể xem ở phần:

pageQuản lý Tag

Last updated