Lọc, Tìm kiếm Khách hàng

Tìm kiếm khách hàng

Tại thanh tìm kiếm, bạn điền khách hàng cần tìm theo họ tên khách hàng. Ví dụ:

Lọc khách hàng

Để tìm kiếm nhóm khách hàng, bạn chọn Lọc nâng cao -> Tìm kiếm Tags
Để tạo tag, bạn có thể xem ở phần: