Sửa đơn hàng

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác hoặc dấu... cạnh đơn hàng, bấm Sửa

Bước 2: Sửa Đơn hàng

Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa thông tin tại các mục: Khách hàng, Địa chỉ vận chuyển, và Địa chỉ nhận hoá đơn bằng cách click vào Sửa bên cạnh mục thông tin muốn chỉnh sửa.

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, click Lưu.

Last updated