Comment on page

Trường tùy chỉnh

Ngoài các trường thông tin mặc định của hệ thống, LadiSales cho phép bạn tạo các trường thông tin tùy chỉnh để hiển thị các phần thông tin theo mục đích sử dụng của mình
Hiện tại có 3 nội dung cho phép tạo thêm trường tùy chỉnh : Khách hàng, đơn hàng, sản phẩm
Trường tùy chỉnh của sản phẩm
Trương tùy chỉnh ở phần Đơn hàng
Trường tùy chỉnh ở mục Khách hàng
Bạn bấm vào mục Thêm trường tùy chỉnh, Chọn Danh mục muốn thêm trường rồi tạo lần lượt các thông tin trong ô nội dung thiết lập
Tên hiển thị là phần thông tin tiêu đề sẽ hiển thị ở các mục Sản phẩm, Đơn hàng, Khách hàng hoặc hiển thị trên nội dung trang với khách hàng của bạn nếu phần trường tùy chỉnh này được tích hợp đồng bộ
Tên trường ( định danh ) : là phần trường thông tin hệ thống LadiSales gửi lên dùng để đồng bộ với các bên khác nếu có phát sinh phần tích hợp