Giới thiệu chung
Để truy cập vào phần Khách hàng, bạn hãy chọn Khách hàng tại thanh menu bên trái.
Phần Khách hàng có giao diện được chia thành 5 phần chính:
  • Phần 1: Các thao tác: Xuất Excel, Nhập danh sách, Xóa
  • Phần 2: Tìm kiếm và lọc nâng cáo khách hàng
  • Phần 3: Tạo khách hàng mới
  • Phần 4: Danh sách khách hàng được hiển thị
Lưu ý: Những khách hàng đã đặt hàng sẽ được tự động chuyển vào phần Khách hàng và có tên ở phần danh sách khách hàng.
  • Phần 5: Sửa/ Xóa khách hàng
Copy link