Giới thiệu chung

Để truy cập vào phần Khách hàng, bạn hãy chọn Khách hàng tại thanh menu bên trái.

Phần Khách hàng có giao diện được chia thành 4 phần chính:

  • Phần 1: Thao tác xuất nhập dữ liệu Excel phần thông tin khách hàng

pageThao tác: Xuất Excel, nhập danh sách
  • Phần 2: Tạo khách hàng mới

pageTạo/ sửa/ xóa khách hàng
  • Phần 3: Lọc, tìm kiếm khách hàng

pageLọc, Tìm kiếm Khách hàng

Lưu ý: Những khách hàng đã đặt hàng sẽ được tự động chuyển vào phần Khách hàng và có tên ở phần danh sách khách hàng.

  • Phần 4: Sửa/ Xóa khách hàng

pageTạo/ sửa/ xóa khách hàng

Last updated