Giới thiệu chung

Để truy cập vào phần Khách hàng, bạn hãy chọn Khách hàng tại thanh menu bên trái.
Phần Khách hàng có giao diện được chia thành 4 phần chính:
  • Phần 1: Thao tác xuất nhập dữ liệu Excel phần thông tin khách hàng
  • Phần 2: Tạo khách hàng mới
  • Phần 3: Lọc, tìm kiếm khách hàng
Lưu ý: Những khách hàng đã đặt hàng sẽ được tự động chuyển vào phần Khách hàng và có tên ở phần danh sách khách hàng.
  • Phần 4: Sửa/ Xóa khách hàng