Comment on page

Giới thiệu chung

Để truy cập vào phần Khách hàng, bạn hãy chọn Khách hàng tại thanh menu bên trái.
Phần Khách hàng có giao diện được chia thành 4 phần chính:
  • Phần 1: Thao tác xuất nhập dữ liệu Excel phần thông tin khách hàng
  • Phần 2: Tạo khách hàng mới
  • Phần 3: Lọc, tìm kiếm khách hàng
Lưu ý: Những khách hàng đã đặt hàng sẽ được tự động chuyển vào phần Khách hàng và có tên ở phần danh sách khách hàng.
  • Phần 4: Sửa/ Xóa khách hàng