Sửa đơn hàng

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác hoặc dấu... cạnh đơn hàng, bấm Sửa

Bước 2: Sửa Đơn hàng

  • Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa thông tin tại các mục: Khách hàng, Địa chỉ vận chuyển, và Địa chỉ nhận hoá đơn bằng cách click vào Sửa bên cạnh mục thông tin muốn chỉnh sửa.

  • Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, click Lưu.

Last updated