Địa chỉ cửa hàng

Địa chỉ cửa hàng là phần quản lý thông tin địa chỉ cửa hàng, để các đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy đơn hàng của bạn để giao tới khách hàng đã đặt mua sản phẩm/sự kiện/dịch vụ.

Để truy cập Địa chỉ cửa hàng, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Địa chỉ cửa hàng.

Tạo địa chỉ mới

  • Bước 1: Chọn Tạo địa chỉ mới

  • Bước 2: Chỉnh sửa các trường thông tin rồi ấn Lưu

Tích xanh tại phần Địa chỉ lấy hàng nếu đây là địa chỉ để bên vận chuyển đến lấy hàng.

Sửa/ xóa/ đặt mặc định địa chỉ

Chọn ... -> Sửa/ Xóa/ Đặt mặc định

Đặt làm mặc định : là địa chỉ đó sẽ mặc định được chọn làm địa chỉ cho bên vận chuyển tới lấy đơn hàng của bạn

Last updated