Mẫu in

Mẫu in là phần thiết lập và tùy chỉnh mẫu in

Để truy cập Mẫu in, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Mẫu in.

Có 2 nội dung ở mẫu in là : Đơn hàng và Phiếu giao hàng

 1. Đơn hàng : in thông tin đơn hàng được tạo ở mục Đơn hàng - Tất cả đơn hàng

 2. Phiếu giao hàng : tin các thông tin đơn hàng được tạo ở mục Đơn hàng- Phiếu giao hàng

Các thao tác tạo mẫu in

 • Bước 1: Ấn Chọn mẫu in: Đơn hàng hoặc Phiếu giao hàng

 • Bước 2: Ấn chọn Chú giải để chỉnh sửa theo đúng format

 • Bước 3: Chỉnh sửa các trường thông tin, sau đó ấn Lưu thay đổi

Chú thích các thao tác chỉnh sửa

Chỉnh sửa bảng ô

General: Chung

Width: chiều ngang của bảng - Height: chiều cao của bảng

Cell spacing: khoảng cách giữa viền trên và viền dưới của đường viền

Cell padding: khoảng cách giữa nội dung trong ô so với đường viền

Border width: độ dày đường viền

Alignment: vị trí nội dung của ô (Left: bên trái, Right: bên phải, Center: chính giữa, None: Không có)

Caption: tiêu đề của bảng ô

Advanced: nâng cao - Border style: kiểu đường viền

Border color: màu đường viền - Background color: màu nền

Xóa bảng, xóa/ thêm hàng và cột

 • Xóa bảng:

 • Thêm hàng bên trên:

 • Thêm hàng bên dưới:

 • Xóa hàng:

 • Thêm cột bên trái:

 • Thêm cột bên phải:

 • Xóa cột:

Trong trường hợp bạn chỉnh sửa nội dung nhưng khi in phiếu, không thấy phần phiếu hoạt động thì có thể trong quá trình chỉnh sửa, có phần nội dung bạn chỉnh sửa lỗi nên phần mẫu in không hoạt động, bạn có thể bấm vào nút Trở về mặc định để thiết lập lại từ đầu

Last updated