Xuất đơn hàng ra file Excel

Tại trang danh sách đơn hàng, click Thao tác > Xuất excel

Chọn lựa chọn phù hợp:

Last updated