Comment on page

Đơn hàng của tôi

Đơn hàng của tôi là danh sách tất cả những đơn hàng được giao cho bạn xử lý.
  • Đơn hàng sẽ được tự động đổ về mục Đơn hàng của tôi của từng Nhân viên nếu Chủ sở hữu tài khoản kích hoạt tính năng Auto Assign—chia đơn tự động.
  • Nếu không, bạn có thể tự chủ động lên trang Tất cả đơn hàng để Nhận đơn về cho mình xử lý
Tại trang Đơn hàng của tôi, bạn có thể xem, xử lý, và quản lý các đơn hàng của mình một cách tiện lợi và dễ dàng: