Tìm kiếm/ Xóa/ Ngừng sử dụng Khuyến mãi

Tìm kiếm khuyến mãi

Bạn có thể tìm kiếm khuyến mãi theo 2 cách:

  • Cách 1: Dùng thanh tìm kiếm: Điền tên mã khuyến mãi bạn cần tìm trên thanh tìm kiếm

  • Cách 2: Lọc theo bộ lọc ở phần Thêm điều kiện lọc : trạng thái khuyến mãi và hình thức khuyến mãi

Xóa/ Ngừng sử dụng khuyến mãi

Tại Khuyến mã cần sửa, bạn chọn ...-> Xóa/ Ngừng sử dụng

Last updated