Tìm kiếm đơn hàng

Để tìm kiếm một đơn hàng nhất định, nhập mã đơn hàng, tên khách hàng, email, phone, mã giao dịch vào Thanh Tìm kiếm, và nhấn Enter.

Tìm kiếm Mã đơn hàng, bạn bỏ qua phần ký tự phía trước, ví dụ #1119 thì chỉ cần tìm kiếm là 1119

Nếu không nhớ chính xác mã đơn hàng và tên khách hàng, bạn có thể sử dụng các bộ lọc (Thời gian tạo đơn hàng, các nội dung lọc ở mục Thêm điều kiện lọc ) để lọc dễ dàng tìm kiếm đơn hàng hơn.

Last updated