TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Tìm kiếm đơn hàng
Để tìm kiếm một đơn hàng nhất định, nhập mã đơn hàng hoặc tên khách hàng vào Thanh Tìm kiếm, và nhấn Enter.
Tìm kiếm Mã đơn hàng, bạn bỏ qua phần ký tự phía trước, ví dụ #18910 thì chỉ cần tìm kiếm là 18910
Nếu không nhớ chính xác mã đơn hàng và tên khách hàng, bạn có thể sử dụng các bộ lọc (Thời gian tạo đơn hàng, Tag, Lọc nâng cao) để lọc dễ dàng tìm kiếm đơn hàng hơn.
Sử dụng phần Lọc nâng cao để tìm kiếm thông tin đơn hàng
Copy link