Chuyển đơn hàng cho nhân viên khác

Trong trường hợp bạn muốn giao cho nhân viên khác xử lý, bạn sẽ làm thao tác chuyển đơn hàng

Chia đơn hàng cho chính mình hoặc thành viên khác trong tài khoản

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác hoặc bấm vào dấu ... cạnh phần đơn hàng, bấm Sửa

Bước 2: Giao Đơn hàng cho Nhân viên khác Xử lý

Tại mục Nhân viên xử lý trong mục Đơn hàng, click vào khung lựa chọn, và chọn tên nhân viên muốn phân xử lý. Bạn cũng có thể chia đơn hàng cho chính mình

Last updated