Trang thanh toán

Trang thanh toán giúp bạn tạo 1 đường dẫn để khách hàng mua nhiều sản phẩm, dịch vụ, sự kiện trên đường dẫn thanh toán đó
Truy cập phần Trang thanh toán, mục Tạo trang thanh toán mới
  1. 1.
    Danh sách sản phẩm
Tên: thiết lập Tên ghi nhớ cho việc tìm kiếm lại trang thanh toán bạn tạo
Danh sách sản phẩm : gõ tìm kiếm tên sản phẩm hoặc tên Tag sản phẩm mà bạn muốn hiển thị trên trang thanh toán
2. Cấu hình thanh toán
Chọn cấu hình thanh toán bạn muốn sử dụng cho trang thanh toán của bạn, rồi thiết lập phần đường dẫn và bấm Lưu, để hoàn thiện thao tác xuất bản
Định dạng phần Trang thanh toán sẽ có phần /page/ hiển thị cố định, không thay đổi được