Trỏ tên miền từ Mắt Bão

Truy cập trang quản trị tên miền của Mắt Bão và nhập thông tin tài khoản: https://id.matbao.net/users/login/

Sau đó lần lượt chọn:

  • Mục Tên Miền

  • Click vào tên miền cần trỏ

  • Vào mục Quản lý DNS

  1. Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladisales.com

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226

Sau khi thiết lập, danh sách bản ghi hiện 2 dòng như dưới là bạn đã làm đúng:

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là checkout.tenmiencuaban.com Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: checkout Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladisales.com

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiSales:

pageTạo và xác thực,bật SSL tên miền tại LadiSales

Last updated