Đơn chưa hoàn tất

Đơn chưa hoàn tất là những đơn hàng mà khách hàng đã điền đầy đủ thông tin, nhưng chưa hoàn thành thanh toán. Bạn có thể gửi email cho khách hàng để nhắc họ hoàn thành thanh toán.

Để gửi email nhắc khách hoàn tất đơn hàng, click vào mã đơn hàng, rồi chọn Gửi email hoàn tất đơn hàng.

Last updated