Tổng quan về mục Đơn hàng
Mục Đơn hàng trong LadiSales là nơi bạn quản lý và thực hiện xác nhận, giao hàng, hoàn trả... cho các đơn đặt hàng mà mình nhận được.
Copy link