Comment on page

Quản lý Tag

Có 3 loại tag: Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng. Gắn tag là 1 hình thức phân loại, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm trong cùng 1 tệp tag.
Tag ở phần Đơn hàng
Tag ở phần Sản phẩm
Tag ở phần khách hàng
Bấm vào mục Tạo Tag, điền Tên và chọn loại Tag tương ứng để tạo tag