Cấu hình thanh toán
Cấu hình thanh toán là phần quản lý cấu hình thanh toán
Để truy cập Cấu hình thanh toán, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Cấu hình thanh toán.
Bạn cần phải thiết lập hoàn thiện các Phương thức thanh toán trước khi tạo Cấu hình thanh toán

Tạo cấu hình mới

  • Bước 1: Chọn Tạo cấu hình mới
  • Bước 2: Đặt Tên cấu hình, lựa chọn trường thông tin của phần Cấu hình thông tin khách hàng, Cấu hình thông tin vận chuyển Cấu hình phương thức thanh toán; sau đó ấn Lưu

Sửa cấu hình

  • Bước 1: Chọn ... -> Sửa
  • Bước 2: Chỉnh sửa các trường thông tin và ấn Lưu

Đặt mặc định/ xóa cấu hình

Ngoài ra, bạn có thể đặt cấu hình khác thành cấu hình mặc định hoặc xóa cấu hình bằng cách chọn ... -> Đặt mặc định/ Xóa