IP: Quản lý Spam & Blacklist
IP là phần quản lý Blacklist & Spam IP
Để truy cập IP, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt -> IP.

Định nghĩa blacklist & Spam IP

  • Blacklist: đơn hàng sẽ không đổ về hệ thống
  • Spam IP: đơn hàng sẽ đổ về thư mục Spam trong phần Đơn hàng

Thêm mới IP

  • Bước 1: Chọn Thêm mới IP
  • Bước 2: Chọn loại IP bạn muốn: Blacklist IP hoặc Spam IP
  • Bước 3: Điền số IP vào ô trống sau đó ấn Lưu