Sửa Dịch vụ và gói Dịch vụ

Sửa Dịch vụ

Để chỉnh sửa một dịch vụ đã tạo, click vào biểu tượng
cạnh tên dịch vụ, rồi click Sửa.
Sau khi pop-up Sửa dịch vụ hiện ra, thực hiện chỉnh sửa cần thiết, rồi bấm Lưu sau khi hoàn tất.

Sửa gói dịch vụ

Để chỉnh sửa một gói dịch vụ đã tạo, click vào biểu tượng
cạnh tên Dịch vụ, rồi click Sửa
Chọn sang tab Gói dịch vụ, click vào biểu tượng ... cạnh tên Gói dịch vụ, rồi click Sửa