TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Tạo Sự kiện mới
Để tạo trang Thanh toán cho một sự kiện mới, tại trang Sự kiện, click nút Tạo sự kiện mới:
Sau khi pop-up Tạo sự kiện mới hiện ra, lần lượt thiết lập Thông tin sự kiện, Loại vé, Trang thanh toán cho sự kiện theo hướng dẫn sau:
Copy link